Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Föräldrapanelen om kosthållning och diabetes hos barn

Nyhet: Barndiabetesfondens kansli, redaktionen - 9 maj 2017

Under våren skickade Barndiabetesfonden ut sin tredje enkät till Föräldrapanelen, denna gång med frågor kring kost och diabetes. Ämnet är både viktigt och aktuellt, och vi ville gärna höra hur medlemmarna i Barndiabetesfondens Föräldrapanel upplever sin situation med referens till såväl diabetesvården som till hem och skola.

Föräldrarna i vår panel fick svara på åtta frågor i ämnet, i syfte att ge oss en bild av hur de upplever sin egen situation. Resultaten var varken särskilt extrema eller uppseendeväckande, men leder ändå till en eller annan intressant tanke .

Till att börja med frågade vi hur nöjda föräldrarna kände sig med den kostrådgivning som diabetesvården tillhandahåller. Hälften av föräldrarna sade sig visserligen vara ganska nöjda, och den totala siffran för ganska eller mycket nöjda föräldrar var 66%. Samtidigt var de som känner sig ganska missnöjda den näst största gruppen, och den totala andelen ganska eller mycket missnöjda föräldrar blev en av tre (34% - se fig 1).

Figur 1

 

Av de saker som angavs som något som skulle kunna göra föräldrarna mer nöjda med kostrådgivningen fick ”Kunnigare personal ” medhåll av drygt 30%. ”Tätare besök” och ”Bättre bemötande/förståelse” ansåg 25% respektive 19% , och hälften av de 30% som också valde att ange något annat nämnde antingen gruppträffar eller en önskan om mer individuellt anpassad rådgivning.

På en övergripande fråga om hur viktigt det känns att få hjälp av dietist så var det en förvånansvärt stor andel , 40%, som inte tycker att det är så viktigt då de kan ta reda på den information de söker på egen hand. Men 44% tyckte ändå att det är viktigt , och 16% mycket viktigt .

Därefter följde ett antal påståenden om den egna och barnens förhållning till kost och insulin (se fig 2) där svaranden kunde välja alla alternativ de höll med om, och där var det framför allt tre saker som stod ut. Påståendet ”Vi går mer på erfarenhet och känsla än strikt på regler när det gäller att bedöma insulindoser i samband med mat” var det vanligaste svaret (59%), men samtidigt angav 52% ”Vi är mycket noggranna med kolhydraträkning” , och ”Vi är mycket noggranna med mat-tider” fick 33% medhåll. Av resterande påståenden så var det bara två som fick medhåll av mer än någon enstaka person, och det var de två som rörde problem med kosthållningen, som vardera fick medhåll av 9%.


Figur 2

Slutligen frågade vi om hur Föräldrapanelens medlemmar tycker att det funkar med maten på dagis/förskola/skola, och även där fick vi ett resultat som visserligen var övervägande positivt med 73% som valde ”Nöjaktigt”, ”Bra” eller ”Fantastiskt” men som ändå också visade att 26% – var fjärde förälder – inte tyckte att det fungerade alls. Och om man istället läser ”nöjaktigt” som ”knappt” så blir den negativa upplevelsen i majoritet, med bara 37% som tycker att det funkar bra eller fantastiskt bra.

Sammanfattningsvis gav Föräldrapanelen denna gång några viktiga områden att reflektera över vad det gäller kostrådgivning och kosthållning inom diabetesvården för barn och unga. Det handlar inte om vilken diet som bör följas eller är bättre än andra, men det handlar om ett behov av att få mer hjälp och rådgivning som är bättre anpassad till, eller kanske mer lyhörd för, det individuella fallet. Därtill kanske också att kunna få möjlighet att till gruppträffar med fokus på kosthållning och ömsesidigt stöd och hjälp. Flera föräldrar nämner i kommentarer också barn med andra sjukdomar än diabetes, och hur det komplicerar tillvaron än mer om de inte kan få kostrådgivning som tar med alla faktorer i beräkningen.

En annan återkommande kommentar – som vi ju också sett i andra sammanhang – är förstås den upplevda bristen på kunskap. Tyvärr då inte bara hos exempelvis skolmatsansvariga, utan att många upplever att även dietisthjälpen inte räcker till.

Kosthållning är en stor och viktig fråga för den som lever med diabetes, och kanske allra mest för barn och unga vars kroppar ständigt utvecklas och förändras mycket. Med tanke på det kan det vara värt att reflektera över att en dryg tredjedel av Föräldrapanelen är ganska eller mycket missnöjda med diabetesvårdens kostrådgivning, och att över 60% av samma grupp inte alls eller bara knappt är nöjda med bemötandet på dagis, förskola och/eller skola.

Redaktionen
Barndiabetesfondens kansli

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria